Products

Bơm OBL 1R100AU095SVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R100A95SNew model: 1R100AU095SVBSMV0M3-001Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác nhau...
Liên Hệ
Bơm 1R100A3070SVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R100A70SVNew model: 1R100A3070SVBSMV0M3-001Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác nhau...
Liên Hệ
Bơm OBL 1R62A3115SVBSMV0M3-002
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R62A115SVNew model: 1R62A3115SVBSMV0M3-002Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác nhau...
Liên Hệ
Bơm 1R62A3095SVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R62A95SVNew model: 1R62A3095SVBSMV0M3-001Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác nhau...
Liên Hệ
Bơm 1R50AM115SVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R50A115SVNew model: 1R50AM115SVBSMV0M3-001Lưu lượng max : 200 lit/hourÁp suất : 90 metĐầu...
Liên Hệ
Bơm OBL 1R43AM115DVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R43A115DVNew model: 1R43AM115DVBSMV0M3-001Lưu lượng max :150 lit/hour Áp suất : 100 met Đầu bơm/...
Liên Hệ
Bơm 1R43AM095DVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R43A95DNew model: 1R43AM095DVBSMV0M3-001Lưu lượng max: 115 lit/hourÁp suất: 100 metĐầu bơm :van...
Liên Hệ
Bơm 1R43AM070DVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R43A70DVNew model: 1R43AM070DVBSMV0M3-001 Lưu lượng: 90( lít/ h)Áp suất: 10 (bar)Nhiệt độ max:...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1R43AM050DVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R43A50DVNew model: 1R43AM050DVBSMV0M3-001Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác nhau...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1R62U2115SVBSMV0M3-002
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R62P115SVNew model: 1R62U2115SVBSMV0M3-002Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác nhau...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1R62U2095SVBSMV0M3-002
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R62P95SVNew model: 1R62U2095SVBSMV0M3-002Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác nhau...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1R50U2115SVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R50P115SVNew model: 1R50U2115SVBSMV0M3-001Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác nhau...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1R43U2115DVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R43P115DVNew model: 1R43U2115DVBSMV0M3-001Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1R43U2095DVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R43P95DNew model: 1R43U2070DVBSMV0M3-002Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1R43U2070DVBSMV0M3-002
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R43P70DVNew model: 1R43U2070DVBSMV0M3-002Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL R43P50DV
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : R43P50DVNew model: 1R43U2050DVBSMV0M3-001Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1M521P2115SVBSMV0M3-002
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : M521PP11SVNew model: 1M521P2115SVBSMV0M3-002Lưu lượng max: 520  LIT/HOURÁp suất: 5 barĐầu bơm...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1M421P2155SVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : M421PP11SVNew model: 1M421P2155SVBSMV0M3-001Lưu lượng max: 420  LIT/HOUR Áp suất: 5 barĐầu bơm...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1M321P2115SVBSMV0M3-001
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : M321PP11SVNew model: 1M321P2115SVBSMV0M3-001Lưu lượng max: 320  LIT/HOUR Áp suất: 5 barĐầu bơm...
Liên Hệ
Bơm định lượng OBL 1M261P2095SVBSMV0M3-002
Thông số kỹ thuật: Hiệu : OBL -  Italy Old model : M261PP11SVNew model: 1M261P2095SVBSMV0M3-002Đặc điểm: Máy bơm có nhiều loại chất liệu khác...
Liên Hệ